a
o
e
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
ong
i[ɿ]
i[ɭ]
i[i]
ia
ie
iao
iou
ian
in
iang
ing
iong
u
ua
uo
uai
uei
uan
uen
uang
ueng
ü
üe
üan
ün
er
a
a
o
e
ai
ei
ao
ou
an
en
ang
eng
yi
ya
ye
yao
you
yan
yin
yang
ying
yong
wu
wa
wo
wai
wei
wan
wen
wang
weng
yu
yue
yuan
yun
er
b
ba
bo
bai
bei
bao
ban
ben
bang
beng
bi
bie
biao
bian
bin
bing
bu
p
pa
po
pai
pei
pao
pan
pen
pang
peng
pi
pie
piao
pian
pin
ping
pu
m
ma
mo
me
mai
mei
mao
mou
man
men
mang
meng
mi
mie
miao
miu
mian
min
ming
mu
f
fa
fo
fei
fou
fan
fen
fang
feng
fu
d
da
de
dai
dei
dao
dou
dan
den
dang
deng
dong
di
die
diao
diu
dian
ding
du
duo
dui
duan
dun
t
ta
te
tai
tao
tou
tan
tang
teng
tong
ti
tie
tiao
tian
ting
tu
tuo
tui
tuan
tun
n
na
ne
nai
nei
nao
nou
nan
nen
nang
neng
nong
ni
nie
niao
niu
nian
nin
niang
ning
nu
nuo
nuan
nüe
l
la
le
lai
lei
lao
lou
lan
lang
leng
long
li
lia
lie
liao
liu
lian
lin
liang
ling
lu
luo
luan
lun
lüe
g
ga
ge
gai
gei
gao
gou
gan
gen
gang
geng
gong
gu
gua
guo
guai
gui
guan
gun
guang
k
ka
ke
kai
kei
kao
kou
kan
ken
kang
keng
kong
ku
kua
kuo
kuai
kui
kuan
kun
kuang
h
ha
he
hai
hei
hao
hou
han
hen
hang
heng
hong
hu
hua
huo
huai
hui
huan
hun
huang
j
ji
jia
jie
jiao
jiu
jian
jin
jiang
jing
jiong
ju
jue
juan
jun
q
qi
qia
qie
qiao
qiu
qian
qin
qiang
qing
qiong
qu
que
quan
qun
x
xi
xia
xie
xiao
xiu
xian
xin
xiang
xing
xiong
xu
xue
xuan
xun
zh
zha
zhe
zhai
zhei
zhao
zhou
zhan
zhen
zhang
zheng
zhong
zhi
zhu
zhua
zhuo
zhuai
zhui
zhuan
zhun
zhuang
ch
cha
che
chai
chao
chou
chan
chen
chang
cheng
chong
chi
chu
chua
chuo
chuai
chui
chuan
chun
chuang
sh
sha
she
shai
shei
shao
shou
shan
shen
shang
sheng
shi
shu
shua
shuo
shuai
shui
shuan
shun
shuang
r
re
rao
rou
ran
ren
rang
reng
rong
ri
ru
rua
ruo
rui
ruan
run
z
za
ze
zai
zei
zao
zou
zan
zen
zang
zeng
zong
zi
zu
zuo
zui
zuan
zun
c
ca
ce
cai
cao
cou
can
cen
cang
ceng
cong
ci
cu
cuo
cui
cuan
cun
s
sa
se
sai
sao
sou
san
sen
sang
seng
song
si
su
suo
sui
suan
sun